Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Ders İçerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE TURİZMİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

İNGİLİZCE-I

Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde (İngilizce) başlangıç seviyesinde yazılı veya sözlü anlatımı doğru olarak anlayabilmesi, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmesi, anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade edebilmesi ve okuduğunu anlama yetilerini geliştirebilmesidir.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I

Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmek.

TÜRK DİLİ I

Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak.

GENEL TURİZM

Bu dersle, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programında seyahat, turizm ve turist ile ilgili kavramlar hakkında bilgi vermek, bu konulardaki yeterliliğin kazandırılması amaçlanmaktır.

KARŞILAYICI ACENTA

Bu dersle , Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Karşılayıcı (incoming) acentelerinin işlevlerini tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

İLETİŞİM

İletişim kavramı, iletişim süreci, iletişim araçları, iletişim metotları, yazılı ve sözlü iletişim, etkili iletişim konularında bilgi ve beceri kazandırmak.  

İŞLETME YÖNETİMİ I

İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimini ve işletmeyi genel ve bütüncül bir bakış açısı ile tanımlamak.İşletme fonksiyonlarını genel olarak tanımlamak.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Internet teknolojilerinin ve Office programlarının etkin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

-SEÇMELİ DERSLER

ÇEVRE KORUMA

Çevrenin turizm üzerindeki etkileri, turizmin çevre üzerindeki etkileri, çevre politikaları, sürdürülebilir turizm, taşıma kapasitesi, alternatif turizm türleri ve çevre risk analizleri bu dersin konuları arasındadır. 

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

Bu ders ile öğrenciye; ön büro organizasyonunu tanıma, kişisel bakım yapma, konukları karşılama, konuk bagajlarını taşıma, telefon hizmetlerini yürütme ile ilgili yeterlikleri  kazandırmak amaçlanmaktadır.

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

Öğrencilere iş dünyasında ve sosyal hayatlarında kullanacakları protokol bilgilerini kazandırmak, bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini geliştirmektir.

ALMANCA I – FRANSIZCA I

Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde (Almanca I –Fransızca I) başlangıç seviyesinde yazılı veya sözlü anlatımı doğru olarak anlayabilmesi, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmesi, anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade edebilmesi ve okuduğunu anlama yetilerini geliştirebilmesidir.

EKSTRA SEÇMELİ DERS

2. DÖNEM

İNGİLİZCE II

Bu ders YDB 1801 kodlu dersin devamıdır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ II   

Bu ders ATB 1801 kodlu dersin devamıdır.

Türk Dili II 

Bu ders TDB 1801 kodlu dersin devamıdır.

BİLETLEME

Bu dersle turizm seyahat hizmetleri öğrencilerine, havacılıkla ve uçak biletleri ile ilgili tanımlar temel bilgilerin öğretilmesi ve merkezi rezervasyon sistemlerini (Galileo) kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktır.

ACENTA MUHASEBESİ 

Bu dersin amacı Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Acente muhasebesi işlemlerini yürütmek yeterliğinin kazandırılmasıdır.

REZERVASYON

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında rezervasyon işlemlerinin kontrolü yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Bu ders ile öğrenciye, turizm hareketlerine uygun olarak paket tur hazırlama ve transferi gerçekleştirme, paket tur üretimi ön hazırlıklarını yapma ve paket tur içerisinde yer alan işletmeleri tanıma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İŞLETME YÖNETİMİ II

Bu ders İŞY 1801 kodlu dersin devamıdır. 

Mesleki Staj (30 iş günü)

-SEÇMELİ DERSLER

KONUK İLETİŞİMİ

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında, konuk iletişiminin sağlanması yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

Bu ders BİP 1803 kodlu dersin devamıdır.

ALMANCA II- FRANSIZCA II   

Bu dersler YDB 1803-YDB 1805 kodlu derslerin devamıdır.

Ekstra Seçmeli Ders

3. DÖNEM

MESLEKİ İNİLİZCE I

Öğrencilerin turizm sektöründe sıkça kullanılan günlük ifadeleri bilmesi, bunları kullanabilmesi, diyaloglarda kendisine sorulan soruları yanıtlayabilmesi, iş ortamında geçebilecek günlük konuşmaları dinleyip anlamayabilmesi, konuşmaya cevap verebilmesi, vurgu ve tonlamaları fark edebilmesi ve yerinde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU

Uluslararası ve ulusal kongre turizminin temel özelliklerinin, kongre ve fuar organizasyonunun tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerinin süreçlerinin kavranabilmesini sağlamak.

TURİZM PAZARLAMASI

Pazarlama ve turizm pazarlamasının temel kavramlarını öğretmek, turistik tüketici davranışının kavratılması, turist karar verme sürecinin kavratılması, turizm işletmelerinde pazar kavramı, turizm pazarlarının nitelikleri, pazar bölümlendirme ve pazarlama stratejilerini kavratmak, turizm işletmelerinde pazarlama karmasının kavranması.

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI

Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimlerinin ve turizmle ilgili demografik özelliklerinin; doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre ve bir turistik ürün olarak incelenmesi.

ANADOLU UYGARLIKLARI

Bin yıllar boyunca uygarlıkların merkezi olan Anadolu topraklarında , tarih süreci içerisinde yer alan uygarlıkların tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

BİLETLEME OTOMASYOM

A sınıfı acentalarda biletleme sistemlerini kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TURİZM EKONOMİSİ

Ekonominin temel kavramlarını, Turizmin ekonomik etkilerini tanıtmak amaçlanmaktadır.

-          SEÇMELİ DERSLER

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bu derste insan kaynaklarını yönetme ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

Bu dersle öğrencilere dosyalama ve arşivleme yapma/ yaptırma yeterliğini kazandırılması amaçlanmaktadır.

SATIŞ YÖNETİMİ

Satış yönetimi fonksiyonu ve faaliyetlerinin planlanması, satış gücünün örgütlendirilmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi, satışçıların kişisel özellikleri ve görevleri, satış konuşması ve konuşmanın safhaları, satın alıcının itirazları ve karşılama konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Bu ders, öğrencilerin, çalışma yaşamını etkileyen riskleri tanımlaması, bu riskleri kontrol altına alabilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanların ve çevresinin sağlığının korunması, geliştirilmesi hakkında bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar.

MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi.

EKSTRA SEÇMELİ DERS

4. DÖNEM

MESLEKİ İNGİLİZCE II

Bu ders TSH 2001 kodlu dersin devamıdır.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bilgi, bilim, bilimsel bilgi hakkında bilgi vermek. Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkını ortaya koymak. Bilime yönelik pozitivist ve pozitivist ötesi yaklaşımlara değinmek. Tez konusunun seçimi, alıntı yöntemleri kaynak gösterme yöntemleri, tez şekil şartları hakkında uygulamalı bilgi vermek.

TUR PROGRAMLARI

Bu dersin amacı, öğrencilerin paket tur planlaması, gerçekleştirilmesi ve kontrolü ile ilgili temel teorik bilgileri almalarını sağlamaktır.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Öğrencilerin turist rehberliği mesleğini tanımaları ve bu mesleği icra edebilmek için gerekli teorik bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.

REKLAMASYON

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında reklâmasyon işlemlerini yürütme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

-SEÇMELİ DERSLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Günümüzün yoğun rekabet ortamında, mevcut müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteriler kazanmak, işletmenin hayatını sürdürebilmesi açısından son derece önem kazanmıştır. Bu derste öğrencilere müşteri ilişkilerinin önemi ve işletme devamlılığı üzerindeki rolü, müşteri odaklı bir kültürün yaratılması ve yönetilmesinin gerekliliği anlatılmaya çalışılacaktır.

MESLEK ETİĞİ

Ahlaki değerlerin örgüt kültürü ve imajındaki önemi, istenilen ahlaki davranışların ve değerlerin geliştirilmesi programlarının nasıl uygulanabileceği, ahlaki davranışların nasıl denetlenebileceği ve ahlaki değerlerin ihlalinde izlenebilecek yolların neler olabileceğinin öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır

İLK YARDIM

lk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.

TURİZM MEVZUATI

Turizm hukukunun kaynaklarını ve kavramlarını kavrayabilme, Turizmde örgütlenmeye yönelik yasal düzenlemeleri tanıyabilme, Turizmi teşvik yasalarını tanıyabilme Turistik tesisler yönetmeliğini tanıyabilme Seyahat Acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayabilme,

İŞ ORGANİZASYONU

Seyahat acentalarda organizasyon becerilerinin geliştirilmesi, özel olay ve etkinliklerde organizasyon becerilerinin arttırılması.

EKSTRA SEÇMELİ DERS

MESLEKİ STAJ  (30 İŞ GÜNÜ)

 

YDB   2002    2          4          MESLEKİ YABANCI DİL II         Z         2          1          0          3          3          3           

İŞY     2816    2          4          ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ        Z         2          0          0          2            2          3         

TSH    2004    2          4          TUR PROGRAMLARI        Z         3          1          0          4          4          7         

TSH    2006    2          4          REHBERLİK HİZMETLERİ          Z         2          1          0          3          3          3           

TSH    2008    2          4          REKLAMASYON    Z         2          0          0          2          2          2         

                                                                        11        3          0          14        14        18       

PZR    2804    2          4          MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ         S          2          0          0          2          2            3         

TSH    2502    2          4          MESLEK ETİĞİ       S          1          1          0          2          2          3         

SGP    2802    2          4          İLK YARDIM           S          2          0          0          2          2          3         

İŞY     2804    2          4          İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  S          2          0          0          2          2            3         

TOİ     2806    2          4          TURİZM MEVZUATI         S          2          0          0          2          2          3         

TSH    2504    2          4          İŞ ORGANİZASYONU      S          2          0          0          2          2          3         

                                                BÖLÜM DIŞI SEÇMELİK DERS  S                                                                                   

TSH    2798    2          4          MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)       S                                                                     9           

                                                TOPLAM                                                                              30       

*          BU DERSLERDEN SADECE BİRİSİNİ ALMAK ZORUNLUDUR.                                                                            

**        BU DERSLERDEN BİRİSİ ZORUNLU YABANCI DİL DERSİNDEN FARKLI OLARAK SEÇİLEBİLİR.        

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

Yarıyıllar                    Seçimlik Dersler                                 Toplam                                                                                     

I.         Yarıyıl            6          AKTS                                     30                                                                                

II.        Yarıyıl            3          AKTS                                     30                                                                                

III.      Yarıyıl            9          AKTS                                     30                                                                                

IV:      Yarıyıl            12        AKTS                                     30                                                                                

Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.                             

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

1.DÖNEM

İNGİLİZCE-I

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I

TÜRK DİLİ I

GENEL TURİZM

KARŞILAYICI ACENTA

İLETİŞİM

İŞLETME YÖNETİMİ I

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

ÇEVRE KORUMA

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

ALMANCA I – FRANSIZCA I

2. DÖNEM

İNGİLİZCE II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ II   

TÜRK DİLİ II 

BİLETLEME

ACENTA MUHASEBESİ 

REZERVASYON

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

İŞLETME YÖNETİMİ II

Mesleki Staj (30 iş günü)

KONUK İLETİŞİMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

ALMANCA II- FRANSIZCA II   

3. DÖNEM

MESLEKİ İNİLİZCE I

KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU

TURİZM PAZARLAMASI

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI

ANADOLU UYGARLIKLARI

BİLETLEME OTOMASYOM

TURİZM EKONOMİSİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

MALİYET MUHASEBESİ

4. DÖNEM

MESLEKİ İNGİLİZCE II

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TUR PROGRAMLARI

REHBERLİK HİZMETLERİ

REKLAMASYON

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ.

MESLEK ETİĞİ

İLK YARDIM

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

TURİZM MEVZUATI

İŞ ORGANİZASYONU

MESLEKİ STAJ  (30 İŞ GÜNÜ)

 

Bağlantılar
Linkler

          

Yukarı Çık